Thursday, February 19, 2009

IH LAAKI MONGUBAT DI YODUW SID PUUN RANGALAU


Varo iso kusai kah ngaran dau ie Laaki om it savo nopo dau nga Yoduw ka. Okuro ong lumohing ih ka aso tanak di Laaki om Yoduw. Na insan tadau, ponizud no kah ih inot minisavo dino sid iso o bavang dot banal ko aralom. Soira monizud-nizud kah yoti Laaki om Yoduw mad notimpan ie di Oduw inot rangalau dot aragang ogi sid tupak do bavang. Adih banal ko mansak kagi inot rangalau om banal ko tiakan Yoduw mirot-sirot dinot rangalau. Pomoros no ka bogima Yoduw sidi Laki savo dau “Kuvoon, onuvai oku po ka do rangalau mad tiakan oku ma banal” ka di Yoduw sid savo dau. “Songia ka inot rangalau boroson nu?” ka di Laaki. “Hodi ya” ka di Yoduw om tuduko no ka dau ino rangalau. Na ie laaki nopo kino notimpan dau it ondig-ondig dot rangalau sid vaig manjadi antaman nopo dau ong inot ondig-ondig do rangalau sid saralom vaig. “Pass!!” ka bogima dinot vaig tu tinumuhun no ie Laaki manganu dinot ondig-ondig rangalau nimot dau. Nga tinumulak po kah bogima ie Laaki banal ko humungot kakasan sid savo dau Yoduw. “Rangalau kanu bo om baiko sahap” ka di Laaki. “Ong ikau bo kuvoon, tutudukon ku hodi kangku silod tupak do bavang bo” ka di Yoduw. “O.. silod tupak bala bo” ka di Laaki. Na ih Laaki om Yoduw ka dino tinumupak no dinot bavang tu manganu no do rangalau bogima. 

Nokotupak poh kah, minomoros no ih Laki sid savo dau ka “Ino bino kuvoon tu banal ko tiakan ko banal na sungangon kikau pindakod” ka di laki. Na sinungang no ka bogima di laki tu osinang-osinang po bogima kindakadan di Yoduw. Soira nokindakod Yoduw ka minongupu no ka dinot uva do rangalau nga mad notimpan ih ka di Laaki it papangan di Yoduw do kiraha ogi antaman nopo ka bogima di Laaki om nonukaan Yoduw dot baiko navaraan ka Yoduw di hiza dino. Kodimo no ka bogima di Laaki ih Yoduw pendahu ka dau “Oduw, indahu po kah mad nonukaan ko ma dino” ka di Laaki. Nokindahu po bogima Yoduw ka pogomo no di Laki ka om apatus ogi ka ih Laaki mogihim ponopis. Nokimot poh ka ponopis, tutuvo no dau ino ponopis ka om potopison no dau sid papangan di Yoduw topot okuro ong topisan noka di Laaki ka varo ih raha sumoliu. Alaid ka bo gima ie Laaki om Yoduw mitopis-topis.

Kagi po, varo Tanakvagu banal ko avantang ko minitalib sid pinitopisan di Laaki om Yoduw. Nimot-imot ka dit tanakvagu om duato no dau ih Laaki om Yoduw, “Monguro-nguro kou ka dino Ambaza” ka dit Tanakvagu. “Adih, mongubat oku bo diti papangan di Yoduw diti tu nonukaan” ka di Laaki. “O.. Yadkino bala bino” ka dit Tanakvagu. “Na ka tudukai kikau kuran mongubat dinot nukoh dau” ka dit Tanakvagu om kizu-kizuai no ka dau ih Yoduw. Nopongo po kah it tanakvagu mongizu-kizu di Yoduw pomoros no ka ih Laaki sid tanakvagu ka “O..yadkino ka bala mongubat” ka di laaki. “O.. yadkino no bino” ka dit tanakvagu. Na ka yoku po ka di Laaki om minovoli no ka bogima manampak di Yoduw. It tanakvagu ka dino minuli no kah ong yosido nga ih Laki om Yoduw dit sampai minsosodom ih ka nga kakali ih sid puun do rangalau. Na ka di Yoduw “Muli kito no kuvoon tu mod sumodop no banal” ka di Yoduw. Kimot po ka bogima om osodop no na minuli no bo yoti Laaki om Yoduw. Okuro ka ong sid panahon ka nga kakali mongubat ih Laaki.

Na nokorikot ka sid valai dit osodop no nga kakali miubat yoti Laaki gamko oguzu-oguzu song binatang. “Adih Laaki, monguro-nguro kou ka dino oi mad oguzu banal ti valai” ka dit ongo ulun. Ambato nopo kah di Laaki “Mongubat oku bo di Yoduw diti oi” ka di Laaki om agara ogi ka tongulun momongirak momongogauk dioti Laaki. Turu tadau om turu sodop ka yoti laki miubat ka om ka di Laaki “Intaran-taranan po bo bino mongubat Oduw” ka di Laaki sidi Yoduw. Yoduw dino kah minogontizan no ka bogima om norikot po kinosuvan ka amu no banal ka otoron ih Laaki ka tu amu insan kimot dau lumandai ot tanak baiko tinulungan dot tulun ka mongusu ih Yoduw om “ngaaaa” ka bogima tu nakalandai no tanak di laaki dot gapid ogi Kusai om Ondu tanak dioti Laaki. Banal ko ohigak bogima ginavo dioti laaki tu nakadapat ogi dot tanak. 

Na it tanak dioti laki om yoduw ka makin lumaid makin gumazo no. It anak do kusai kah banal avantang ka om iri nopo tanak ondu nga suvai banal ko avasi. Gamko intutuk-tutukan po Momodsuni om Tanganakvagu kah inot duvo miobpinai. It ongo ulun vokon sino kah songburung-burung mongolimut dioti Laaki om Yoduw, ka dioti ”Araat pomurasan molohing nga anganak dau nopo om banal ko avasi om avantang” ka dioti. Na it Vozoon ka sino dino ki anak dot Kusai om Ondu ka om mamaih avantang om avasi ka gamko inot anganak dau nga banal ko monongkingin dinot anganak di Laaki om Yoduw. Soira sumorid tagad ka it anganak di Laaki om Yoduw antad noko tulungan dinot anganak dinot Vozoon. Na it hal dot kianak dot avasi om avantang ka ih Laaki norongou ka dit Tanakvagu minomudut di Laaki sid pomogunan vokon. Rumikot no ka bogima tu mangakun dinot anak dioti laki dino ka dot anak dau topot it anganak dinot ka banal ko amu mangakun inot Tanakvagu dino molohing dau gamko sinunsub antad sino. Topot amu kakakun ka it Tanakvagu taraat gamko kumipatai o sondot kinginan ong amu itahak dang dau tu yosido kino kisavoo no nga amu maganak it savoo dau. Miitkit ka bogima do dangol tu mamatai no yosido topot it anak kusai di vozoon ka tu banal ko apapag ka insan no vakasai dau om pogigili no dinot tanakvagu tu nahadan no. Nogulian po ka pangoduat no ka inot anak do vozoon do kusai "Ba sumurung ko po" ka dau. "Amu no biti" ka dinot Tanakvagu it minangaraat dioti Laaki. Na nimot po ka di Vozoon om yadkino amu kinginan dau it ongulun sinod binatang dot amu otoron tu momodrosi ong miguli vagu it Tanakvagu taraat ka, na minomoros no ka inot Vozoon ”Okuro kino Laaki ong pisovoon to inot anganak dikito tu ong kopisavoo no yoti, na banalko sokovai sitid pomogunan ku dohon no sanganu om amu obulun rumikot vagu yalo rumikot vagu siti” ka dit vozoon. Ambato nopo kah di Laaki ”Ombo no ko ikau bino Aman, pisovoo nopo yoti ahat dinot anganak nu” ka di Laaki. Na pinisavo no ka bogima inot anganak dioti Laki om yoduw om ih Vozoon. Ihiza minogontong no it tanak dioti laaki ka turu tadau om turu sodop om niahas ogi tulun. Na it Tanakvagu taraat ka dino banal ko upus om amu obulun dau mongusasou umpug sirang dot ulun to nokuasa no ngoviai dinot vozoon sino. 

Pengajarannya : 

Orang muda yang hendak khawin perlu belajar dulu ilmu bagaimana hidup sebagai suami isteri terutama berkelamin. Orang lemah minta bantuan jangan ambil kesempatan dalam kesempitan tetapi ajarlah dengan sebaik-baiknya. Jangan suka merendah-rendahkan orang jika berkekurangan, tidak cantik dll.

Catatan: 

Cerita ini merupakan cerita lawak jenaka dan berbentuk XXX 18 tahun keatas sahaja.. Cerita ini merupakan cerita benar pada zaman dahulu kala dan ianya merupakan cerita hiburan semata-mata pada zaman itu. Dalam penceritaan ini, watak si Laaki boleh dikatakan lebih kurang ceritanya macam ongkol-ongkol yang lebih kurang lucunya cuma yang ini ada unsur XXX nya. Cerita ini juga mempunyai persamaan watak dengan Pak Pandir, Pak Kadok dan Lebai Malang dalam cerita sastera Melayu. Semoga terhibur dengan cerita ini. Sekian dan terima kasih.

1 comment:

Nightfiller said...

hi Manisa,
Sid nombo koh do poingkaraja id putrajaya?
izou nga id putrajaya nogi...mana tau buli terjumpa...

thanks